Fara í efni

Ársreikningur 2023 samþykktur samhljóða

Ársreikningur 2023 samþykktur samhljóða

Á fundi bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar þann 8. maí 2024 fór fram síðari umræða um ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2023. Bæjarstjórn samþykkti ársreikninginn samhljóða og með eftirfarandi bókun:  „Bæjarstjórn telur rekstrarafkomu ársins viðunandi miðað við aðstæður og þakkar starfsfólki Suðurnesjabæjar fyrir þeirra framlag í rekstri og starfsemi sveitarfélagsins. Ársreikningur Suðurnesjabæjar 2023 ber með sér að efnahagur sveitarfélagsins er traustur, sem skapar forsendur fyrir áframhaldandi uppbyggingu innviða og þjónustu við íbúa næstu misseri og ár.“

Helstu lykiltölur og niðurstöður ársreikningsins eru eftirfarandi:

Rekstrartekjur í samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta námu 6.324 milljónum króna, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að rekstrartekjur væru 5.873 milljónir. Rekstrartekjur A hluta bæjarsjóðs voru 5.983 milljónir en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að rekstrartekjur væru 5.580 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða í samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta er neikvæð að fjárhæð 39 milljónir króna en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir að niðurstaðan væri jákvæð 29 milljónir. Rekstrarafkoma A hluta bæjarsjóðs er neikvæð að fjárhæð 12 milljónir en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir að niðurstaðan væri jákvæð að fjárhæð 43 milljónir króna. Eigið fé í árslok nam 4.348 milljónum króna, þar af nam eigið fé A hluta 4.776 milljónum.

Heildareignir í samanteknum reikningi A og B hluta eru 10.411 milljónir.  Heildar skuldir og skuldbindingar eru kr. 6.063 milljónir.  Lífeyrisskuldbinding hækkar frá fyrra ári og er 1.394 milljónir í árslok 2023.  Langtímaskuldir við lánastofnanir eru 3.620 milljónir og næsta árs afborganir langtímalána verða 289 milljónir.  Eigið fé í samanteknum reikningi A og B hluta er 4.347 milljónir.

Hlutfall reglulegra tekna af heildarskuldum og skuldbindingum er 65,38% hjá sjóðum A og B hluta, en var 66,7% árið 2022. Hlutfallið hjá A hluta er 44,98% en var 44,1% árið 2022. Samkvæmt 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga á þetta hlutfall ekki að vera hærra en 150%.

Rekstur í samanteknum reikningsskilum A og B hluta skilaði 702 milljónum í veltufé frá rekstri, sem er um 11,1% af rekstrartekjum. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum A og B hluta nam 753 milljónum.  Á árinu 2023 voru tekin ný langtímalán að fjárhæð 200 milljónir krónur.  Handbært fé lækkaði um kr. 116 milljónir frá fyrra ári og var handbært fé í árslok 2023 545 milljónir.

Íbúafjöldi í Suðurnesjabæ 1. desember 2023 samkvæmt lögheimilisskráningu hjá Þjóðskrá var 4.036 og fjölgaði íbúum frá fyrra ári um 126, eða um 3,2%.

Rekstur málaflokka í A-hluta bæjarsjóðs var nánast samkvæmt fjárhagsáætlun ársins. Helstu neikvæð frávik í rekstri í samanteknum rekstrarreikningi A-og B hluta miðað við fjárhagsáætlun felast í hækkun lífeyrisskuldbindinga og afskrifta og hins vegar í rekstri eignasjóðs og B-hluta stofnana. Helstu frávik til aukinna tekna frá því sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun koma helst fram í meiri útsvarstekjum en áætlað var og endurspeglar það m.a. aukinn kraft í atvinnulífinu, auk þess sem fjölgun útsvarsgreiðenda skilaði auknum tekjum.  Þá voru framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga hærri en áætlun gerði ráð fyrir.