Fara í efni

Frístundastyrkur

Frístundastyrkur

Frístundastyrkur  Suðurnesjabæjar er til að styrkja börn til þátttöku í frístunda- og forvarnastarfi. Styrkurinn er að hámarki 35.000 kr. á ári fyrir hvert barn að 18 ára aldri með lögheimili í sveitarfélaginu og er það almanaksárið sem gildir. Greiðslan getur aldrei orðið hærri en sem nemur kostnaði við námskeið.  Skilyrði er að frístundastarfið sé undir leiðsögn hæfra starfsmanna og að starfsemin sé á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna í víðustum skilningi. 

Hvernig sæki ég um styrkinn?

Til þess að sækja um styrkinn skal skal koma með gilda greiðslukvittun fyrir þátttökugjöld á skrifstofu bæjarins og fylla út umsókn, eða senda kvittun og umsókn á afgreidsla@sudurnesjabaer.is.

Frístundastyrkur

Gild greiðslukvittun inniheldur nafn iðkanda og stimpil/staðfestingu frá útgefanda. Athugið að þátttökugjöldin skulu vera fullgreidd þegar sótt er um styrkinn. Umsóknir eru afgreiddar og styrkirnir greiddir út 15. hvers mánaðar. 

Frístundastarf utan Suðurnesjabæjar er ekki styrkhæft ef sama frístundastarf er í boði í Suðurnesjabæ.

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri frístundaþjónustu rut@sudurnesjabaer.is

Leisure grant

The Suðurnes Town Leisure Fund is to support children for participation in leisure and preventive activities. The grant is a maximum of ISK 35,000. per year for each child aged 0-18 with a legal domicile in the municipality, and that is the calendar year that applies. The payment can never exceed the cost of the course. The condition is that the leisure work is under the guidance of qualified employees and that the activities are on the grounds of pedagogical values ​​and prevention in a broad sense.

How do I apply for the grant?

In order to apply for the grant, a valid payment receipt for participation fees must be submitted in the town's office and fill out an application or send us the application and receipt to the email address afgreidsla@sudurnesjabaer.is. A valid payment receipt contains the name of the practitioner and a stamp  from the issuer. Please note that participation fees must be fully paid when applying for the grant. Applications are processed and the grants paid out on the 15th of each month.

Leisure activities outside the Suðurnes town are not eligible if the same leisure activities are available in the Suðurnes town.

Dopłata rekreacyjna

Fundusz rekreacyjny miasta Suðurnesjabær ma wspierać dzieci w uczestnictwie w zajęciach rekreacyjnych i profilaktycznych. Dotacja wynosi maksymalnie 35 000 ISK. rocznie dla każdego dziecka w wieku 0-18 zameldowanych  w gminie,  dotyczy to roku kalendarzowego. Płatność nigdy nie może przekroczyć kosztu kursu. Warunkiem jest, aby zajęcia rekreacyje były prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, a działania opierały się na wartościach pedagogicznych w szeroko rozumianej profilaktyce.

Jak ubiegać się o dotację?

Aby ubiegać się o dotację, należy złożyć dowód płatnośći za uczestnictwo w kursie lub zajęciach rekreacyjnych w urzędzie miasta i wypełnić wniosek. Ważny dowód płatności zawiera imię i nazwisko uczestnika i pieczęć lub potwieddzenie od wystawiającego. Należy pamiętać, że opłaty za uczestnictwo muszą być w pełni opłacone przy ubieganiu się o dotację. Wnioski są rozpatrywane oraz dotacje wypłacane 15 dnia każdego miesiąca.

Dotacja na zajęcia rekreacyjne poza miastem Suðurnesjabær nie jest możliwa, jeśli w  Suðurnesjabær dostępne są te same zajęcia rekreacyjne.

Getum við bætt efni síðunnar?